โครงการ “ทุ่งหลวงรังสิต: พลวัตทางวัฒนธรรม จังหวัดปทุมธานี”