การรับสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง การรับสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เพื่อให้ได้ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ที่สามารถบริหารและพัฒนาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และส่งเสริมนโยบายของมหาวิทยาลัยให้เป็นแนวทางการพัฒนา เพื่อไปสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำ

อาศัยอำนาจตามข้อ 5 และ ข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการ พ.ศ. 2548 จึงกำหนดคุณสมบัติ การรับสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง และการนำเสนอแผนกลยุทธ์เพื่อรับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดังแนบท้ายประกาศนี้

 ผู้สมัครส่งใบสมัครและเอกสารแนบท้าย ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564  เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ยื่นเอกสารหลักฐานด้วยตนเองต่อเลขานุการคณะกรรมการสรรหา ณ ห้องสำนักงานผู้อำนวยการชั้น 2 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
โทรศัพท์  0 2549 3604

NameSizeHits
ประกาศกำหนดการและขั้นตอนการสรรหา.pdf4.7 MiB18
ประกาศคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และลักษณะ.pdf704.7 KiB13
ประกาศแผนกลยุทธ์ในการนำเสนอ.pdf632.2 KiB15
แบบใบสมัคร เอกสารหมายเลข 1 - 6.doc854.0 KiB11