ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง การรับสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

เพื่อให้ได้ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่สอดคล้องตามกรอบแนวคิดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อาศัยอำนาจตามข้อ 7 และ ข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2552 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 จึงกำหนดคุณสมบัติ การรับสมัครและการเสนอชื่อ ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และการนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางในการบริหาร และพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ไปสู่การบริหารจัดการนวัตกรรมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนของผู้เข้ารับการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังแนบท้ายประกาศนี้

 ผู้สมัครส่งใบสมัครและเอกสารแนบท้าย ได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่18 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564  เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ได้ที่ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
โทรศัพท์  0 2549 3010 , 0 95784 2273

NameSizeHits
NameSizeHits
01- ประกาศ การรับสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์284.7 KiB41
02- คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และคุณลักษณะที่ควรมีของผู้ดารงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์71.8 KiB36
03- กรอบแนวคิด (Conceptual Framework) ในการนำเสนอของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์250.5 KiB33
04- กำหนดการขั้นตอนและสาระสำคัญการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์98.9 KiB45
05- เอกสารหมายเลข 1-7 (Doc)24.6 KiB25
06- เอกสารหมายเลข 1-7 (Pdf)304.6 KiB26
07- แบบฟอร์มเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดี (Doc)15.0 KiB29
08- แบบฟอร์มเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดี (Pdf)90.5 KiB26
09- เอกสารหมายเลข 8 หนังสือให้ความยินยอม (Doc)15.7 KiB24