ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด