การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 11

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ครั้งที่ 11

และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4

“ภายใต้แนวคิด ๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” (RMUT Driving toward Innovation, Economy and Green Technology for Sustainable Development)
ระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2565 ในรูปแบบ online และ onsite

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.rmutcon.org  ร่วมส่งบทความระดับชาติและระดับนานาชาติได้แล้ววันนี้
ผ่านระบบรับ-ส่งบทความ (RMUT CONFERENCE) https://reg-con.rmutt.ac.th  หมดเขต 30 พฤศจิกายน 2564
และส่งประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ได้ที่เว็บไซต์ https://forms.gle/cQZdwBDpmH32oNwN6   หมดเขต 30 ธันวาคม 2564