รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (โควตากีฬา)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เรื่อง การรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีความสามารถด้านกีฬาดีเด่น เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   ประจำปีการศึกษา 2565

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญรี มีนโยบายสนับสนุนผู้มีความสามารถทางด้านกีฬา ที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ และระดับมหาวิทยาลัย จึงเปิดโอกาสให้นักกีฬาที่มีศักยภาพและความสามารถทางด้านกีฬาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญรี ระดับปริญญาตรี จึงกำหนดรายละเอียดในการรับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครคัดเลือกผู้มีความสามารถด้านกีฬา เข้าศึกษาต่อจำนวน 9 คณะ รวมจำนวนรับไม่เกิน 120 คน ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้าย

NameSizeHits
NameSizeHits
01-ประกาศ การรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีความสามารถด้านกีฬาดีเด่น เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี1.8 MiB251
02-ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565199.8 KiB144

ยืนยันสิทธิ์  https://student.mytcas.com

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัคร

1.1 มีอายุไม่เกิน ๒๕ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
1.2 มีสัญชาติไทย
1.3 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
1.4 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ ประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า หรือเทียบเท่า ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษาต่อ
1.5 เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ที่มีคุณสมบัติตรงตามวุฒิที่รับเข้าศึกษาตามที่คณะ/วิทยาลัย กำหนด
1.6  มีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียร มีวินัย และฝึกซ้อมกีฬาอยู่อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
1.7 ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้

  • ไม่คยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่กรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
  • ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย
  • ไม่เป็นผู้วิกลจริต และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ
  • ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันการศึกษาเพราะความผิดทางวินัย

2. คุณสมบัติทางด้านการกีฬา

มีประวัติ ผลงาน และความสามารถทางการกีฬาดีเด่นในระดับใดระดับหนึ่ง ๓ ปีย้อนหลัง (ปี พ.ศ.2561-2563) ดังนี้
2.1 เป็นผู้มีความสามารถและมีผลงานทางด้านกีฬาในชนิดกีฬาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2.2 เป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปีค เอเชี่ยนเกมส์ ซีเกมส์ ชิงแชมป์โลก ชิงแชมป์-เอเชีย ชิงแชมป์อาเชียน กีฬามหาวิทยาลัยโลก กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน
2.3 เป็นนักกีฬาตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย ที่ได้รับคัดเลือกจากสมาคมกีฬา หรือกีฬานักเรียนไทยที่ได้รับคัดเลือกจากกรมพลศึกษาให้เข้าร่วมการแข่งขัน
2.4 เป็นนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1-4 (ตามที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัด)
2.5 เป็นนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชิงแชมป์แห่งประเทศไทย กีฬาเยาวขนชิงแขมป์แห่งประเทศไทย ได้รางวัลขนะเลิศอันดับที่ 1-4
2.6 เป็นนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1-4 (รอบระดับประเทศ)
2.7 เป็นนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ฬาอาชีวะเกมส์ กีฬากรมพลศึกษา ได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1-4 (รอบระดับประเทศ)
2.8 เป็นนักกีฬาระดับลีกของประเทศ ตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทยให้การรับรอง
2.9 เป็นนักกีฬาที่มีความสามารถในกีฬานั้น ๆ เป็นที่ประจักษ์ และคณะกรรมการคัดเลือกได้พิจารณาแล้วนั้นให้ถือเป็นที่สุด

3. การขอรับและยื่นใบสมัคร

3.1 สมัครผ่านเว็บไซค์มหาวิทยาลัย ฯ
3.2 ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ
3.3 ผู้สมัครต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใด หรือเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครเป็นเท็จ ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์การพิจารณาเข้าศึกษาต่อทันที และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครในทุกกรณี

เอกสารประกอบการสมัคร (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารที่แนบทุกฉบับ)

1. สำเนาหลักฐานรับรองการศึกษา ที่มีหัวหน้าสถานศึกษารับรอง/วุฒิการศึกษา จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล) จำนวน 1 ชุด
4. สำเนาประกาศนียบัตร หรือหลักฐานแสดงประวัติผลงานการแข่งขันกีฬา (ปี พ.ศ. 2561-2563)

4. วิธีการคัดเลือกและประกาศผลผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ

4.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยคณะกรรมการคัดเลือกจะทำการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และทดสอบความสามารถด้านกีฬา
4.2 กำหนดสอบสัมภาษณ์ และทดสอบความสามารถด้านกีฬา
4.3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ
4.4 ให้ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อต้องยืนยันสิทธิ์ เพื่อแสดงความจำนงเข้าศึกษาต่อเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
4.5การตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือก พิจารณารับนักกีฬาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

5. สิทธิและเงื่อนไขการเข้าศึกษาต่อ

1. ผู้สมัครเข้าสอบสัมภาษณ์ และทดสอบความสามารถด้านกีฬา โดยไม่ต้องผ่านการสอบตรง
2. ต้องเข้าศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา และปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อย่างเคร่งครัด
3. หากตรวจพบภายหลังว่าข้อความที่เขียนลงในใบสมัคร หลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร อย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นเท็จ หรือมีการปลอมแปลงเอกสาร มหาวิทยาลัยฯจะทำการคัดชื่อออกจากการมีสภาพเป็นนักศึกษาทันที และดำเนินการตามกฎหมาย
4. ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อแล้ว จะต้องยืนยันสิทธิ์ เพื่อแสดงความจำนงเข้าศึกษาต่อเป็นนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด หากไม่ทำการยืนยันสิทธิ์ตามกำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี
5. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อแล้ว ตามคุณสมบัติทางด้านกีฬา ในข้อ 2.1- ข้อ 2.8 จะได้รับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา 1 ปีการศึกษา และต้องเข้าร่วมแข่งขันกีฬในนามมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ตลอดที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย

ยกเว้น กรณีถูกเพิกถอนค่าบำรุงการศึกษา

5.1 ผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00 จะถูกตัดสิทธิ์ค่าบำรุงการศึกษาในปีการศึกษาถัดไป
5.2 ไม่สามารถเข้าร่วมแข่งชันกีฬาในนามมหาวิทยาลัยโดยไม่มีเหตุอันควร จะถูกตัดสิทธิ์ค่บำรุงการศึกษาหรืออาจถูกถอนชื่อพ้นสภาพนักศึกษา

6.  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ตามคุณสมบัติทางด้านกีฬา ในข้อ 2.9 จะได้รับสิทธิ์ให้เข้าศึกษา แต่ไม่ได้รับการยกเว้นค่บำรุงการศึกษา (ชำระเอง) และต้องเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในนามมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องตลอดที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย หากมีผลงานดีตามเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับพิจารณาการยกเว้นค่บำรุงการศึกษาในปีถัดไป

ยกเว้น 1. กรณีถูกเพิกถอนชื่อ

6.1 ผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00 จะไม่ได้รับสิทธิ์ค่าบำรุงการศึกษา
6.2ไม่สามารถเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในนามมหาวิทยาลัยโดยไม่มีเหตุอันควร จะถูกตัตสิทธิ์ค่บำรุงการศึกษา หรืออาจถูกถอนชื่อพ้นสภาพนักศึกษา

ยกเว้น 2. กรณีได้รับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา

6.3  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 ต้องเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในนามมหาวิทยาลัย และต้องมีผลงานทางด้านกีฬาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

7. ต้องปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการกีฬา และมีความตั้งใจในการศึกษา
8.ต้องส่งใบรายงานผลการศึกษาทุกภาคการศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัยฯ โดยผ่านกองพัฒนานักศึกษา
9.เพื่อประโยชน์ต่อทางราชการในการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาดำเนินการตามประกาศนี้ ตามความเหมาะสมและสมควร ผลการพิจารณาให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
10. คณะกรรมการพัฒนากีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาจพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่นักกีฬาเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องการรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีความสามารถด้านกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565