ประกาศคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดี จากคณาจารย์ประจําในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประกาศคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดี
จากคณาจารย์ประจําในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
เรื่อง จํานวนกรรมการ กําหนดการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะดําเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการ สรรหาคณบดี จากคณาจารย์ประจําในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เนื่องจากผู้ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จักครบวาระการดํารงตําแหน่ง (๔ ปี) ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๕

อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๔ แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้ง และคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการ สรรหาคณบดีจากคณาจารย์ประจําในคณะ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบมติประชุมคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้ง กรรมการสรรหาคณบดีจากคณาจารย์ประจําในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงออกประกาศ ดังไฟล์แนบท้ายประกาศนี้

วันรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ในวันและเวลาราชการ)
ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

กําหนดวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
ณ หน่วยเลือกตั้งตามประกาศ (นับคะแนนเลือกตั้งหลังจากปิดหีบลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้เสร็จสิ้นในวันเดียวกัน)

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ-คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม-ปี-2564 (3.1 MiB, 24 downloads)