ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดีจากคณาจารย์ประจำในคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดีจากคณาจารย์ประจำในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง จำนวนกรรมการ กำหนดการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะดำเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดี จากคณาจารย์ประจำในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เนื่องจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จักครบวาระการดำรงตำแหน่ง (๔ ปี) ในวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง และคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการคณบดีจากคณาจารย์ประจำในคณะ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบมติประชุมคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งสรรหาคณบดีจากคณาจารย์ประจำในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้

๑. จำนวนคณะกรรมการ

๓. ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอนและสสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ก่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ หากประสงค์ จะขอแก้ไข/เพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  จะต้องยื่นคำร้องต่อประธานคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ ณ กองกฎหมาย ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘
พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไม่เกินวันที่ ๒0 ตุลาคม ๒๕’๖๔ (ในวันและเวลาราชการ)

๔. ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอนสังกัดคณะวิศกรรมศาสตร์

๕. หลักฐานการสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมส่งเอกสาร ดังนี้

๕.๑ ใบสมัครให้รับที่คณะกรรมการรับสมัครเท่านั้น พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

๕.๒ สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนา จำนวน ๑ ชุด

๕.๓ รูปถ่ายหน้าตรง ขนาดมาตรฐาน ๓ x ๕ นิ้ว ไม่สวมหมวก และแว่นตาดำ โดยถ่าย ไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๒ รูป

๖. กำหนดวันรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้ง

ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ㆍ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ในวันและเวลาราชการ) ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยจะประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง พร้อมหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ หากผู้ใดประสงค์จะคัดค้านรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ให้ยื่นคัดค้านต่อประธานคณะกรรมการ อำนวยการเลือกตั้งฯ ณ กองกฎหมาย ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไม่เกินวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

๗. กำหนดวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.00 – ๑๕.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งตาม
(นับคะแนนเลือกตั้งหลังจากปิดหีบลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้เสร็จสิ้นในวันเดียวกัน)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

01-ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดีจากคณาจารย์ประจำในคณะวิศวกรรมศาสตร์ (3.2 MiB, 47 downloads)