ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนานวัตกร/วิศวกร/นักวิจัย/วิสาหกิจเริ่มต้น ด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) (Super AI Engineer Season2)

สมัครได้ที่ : superai.aiat.or.th

ภาพรวมโครงการ

ภาพรวมโครงการจะมีกิจกรรมการฝึกอบรมในรูปแบบ Online และ Onsite โดยเน้นการฝึกปฏิบัติจริง ผู้อบรมจะได้ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์ตั้งแต่ระดับพื้นฐานถึงระดับสูง สามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปต่อยอด แก้ปัญหา ออกแบบ วิจัย ทั้งเชิงวิชาการและเชิงธุรกิจ ทางโครงการได้จัดกิจกรรม โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้

ช่วงที่ 1 (Level 1) อบรมพื้นฐานและทฤษฏีด้าน AI แบบ Self-learning และการเรียนผ่านระบบ Online โดยประกอบไปด้วย 2 หลักสูตร คือ

 1. หลักสูตรเอไอระดับพื้นฐาน (Fundamental Level ) (สำหรับบุคคลทั่วไป)
 2. หลักสูตรเอไอระดับกลาง (Intermediate Level) (สำหรับผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ)

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

1. อบรมออนไลน์หลักสูตรเอไอระดับพื้นฐาน (Fundamental) ฟรี สำหรับบุคลทั่วไป และท่านที่สมัครและมี รหัส Super AI ผ่าน AIAT MOOC
2. เมื่อสมัครเข้าโครงการ จะได้รับสิทธิ์ทดสอบวัดระดับความรู้พื้นฐาน (Pre-test) และอบรมระดับกลาง  (Intermediate)
3. เมื่ออบรมครบสองระดับจะได้รับสิทธิ์สอบเพื่อรับเกียรติบัตร “Foundation AI”

ช่วงที่ 2 (Level 2)  อบรมหลักสูตรเอไอขั้นสูง (Applied Level) เข้าค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ (Online & Onsite) เสริมทักษะการวางแผน, การออกแบบ, การวิเคราะห์,การสร้างระบบ และ ซอฟต์สกิล ทำงานกลุ่มและเดี่ยว เพื่อเสริมความรู้ความสามารถ และเพิ่มประสบการณ์ การแก้ปัญหาด้าน AI จาก
โจทย์จริงขององค์กร

โดยเน้นความรู้ความสามารถที่จะฝึกอบรมออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้

1. การประมวลผลภาพ (Image processing)
2. การประมวลผลสัญญาณ (Signal processing)
3. การประมวลผลและการเข้าใจภาษาธรรมชาติ (Natural language processing/understanding)
4. การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics)
5. อินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่งและหุ่นยนต์ (Internet of Things and robotics)

ทางโครงการได้จัดเตรียมหลักสูตรเอไอระดับสูงเชิงประยุกต์ (Applied Level) เน้นการนำความรู้ด้านเอไอที่ใช้งานจริงและแก้โจทย์จริงที่ได้จากองค์กร รูปแบบการอบรมจะเน้น Workshop และ Hackathon เป็นหลัก ภายใต้การดูแลและการให้คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้าน ซึ่งผู้อบรมจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมทั้งแบบ Online และ Onsite ตามกำหนดการที่ทางโครงการประกาศไว้บนหน้าเว็บไซต์

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ เมื่อผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ Level 2 มีดังนี้

 1. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะมีสิทธิ์ได้รับเงินทุนสนับสนุน ท่านละ 50,000 บาท ในระหว่างการอบรม
 2. ได้รับการคัดเลือกเข้าทำงานฝึกโจทย์เอไอกับสถานประกอบการ อย่างน้อย 2 เดือน
 3. ฝึกฝนเชิงปฏิบัติการกับผู้เชี่ยวชาญสาขาเอไอ
 4. ได้พบกับผู้มีความสามารถแตกต่างกันและได้แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อบรมหลากหลายอาชีพ
 5. เมื่อผ่านการคัดเลือกจะได้รับการอบรมพร้อมฝึกปฏิบัติแบบเข้มข้นในหลักสูตรระดับสูง (Applied Level)
 6. ฝึกปฏิบัติจริงจากโจทย์ของสถานประกอบการ

ช่วงที่ 3 (Level 3)  ทำงานสาขาปัญญาประดิษฐ์ในสถานประกอบการ ระยะเวลาอย่างน้อย 2 เดือน ทางโครงการจะจัดหา ติดต่อ ประสานงานกับองค์กรหรือสถานประกอบการต่าง ๆ ในเบื้องต้น เพื่อให้เพียงพอกับจำนวนผู้อบรม ซึ่งการทำงานจะต้องเป็นงานที่เป็นโจทย์ทางด้าน AI และมีการยืนยันการทำงานให้ทางโครงการรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งผู้อบรมสามารถติดต่อ หาสถานที่ทำงานได้ด้วยตนเอง โดยการแจ้งรายชื่อบริษัทให้ทางโครงการทราบตามขั้นตอนที่ประกาศในช่วงเวลาดังกล่าว

เมื่อผู้อบรมผ่านการทำงานในองค์กรครบตามกำหนดแล้ว ผู้อบรมจะต้องนำเสนอผลงานรายบุคคลต่อกรรมการโครงการ  แสดงความรู้ความสามารถด้านปัญญาประดิษฐ์จากการทำงานกับสถานประกอบการในเชิงประจักร และ Pitching เพื่อให้ได้มาซึ่งเกียรติบัตร เงินรางวัล และเหรียญรางวัลในการพิจารณารอบชิงชนะเลิศ

 1. คัดเลือกสถานประกอบการที่จะทำงานฝึกโจทย์เอไอ ทำงานอย่างน้อย 2 เดือน
  (ไม่น้อยกว่า 40 วันทำการ)  (ระยะเวลาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)
 2. นำเสนอรายบุคคลเพื่อรายงานผลการทำงาน

รอบพิสูจน์ความสามารถด้านปัญญาประดิษฐ์ (Final Pitching)
นำเสนอความสามารถด้านปัญญาประดิษฐ์รายบุคคลเพื่อสรุปรางวัลที่จะได้รับ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ทุกสาขาอาชีพ
 2. ที่สนใจด้านการเขียนโปรแกรมด้าน AI
 3. สำหรับอบรมเอไอระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
 4. สำหรับผู้ที่ต้องการฝึกอบรมระดับขั้นสูง ควรมีทักษะการเขียนโปรแกรมอย่างน้อย 1 ภาษาหรือความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ หรือความรู้พื้นฐานเอไอ
  (เกณฑ์การพิจารณาจะขึ้นกับคณะกรรมการ โปรดศึกษารูปแบบการสมัครเข้าโครงการเพิ่มเติม)

หมายเหตุ ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์การรับเงินทุนและรางวัลต่างๆ สำหรับผู้ที่ไม่เคยรับเงินทุนหรือเงินรางวัล

โครงการได้จัดหลักสูตรอบรมด้านปัญญาประดิษฐ์ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ระดับกลาง และระดับสูง เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่มีความสนใจงานทางด้านปัญญาประดิษฐ์ ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ และเหมาะกับผู้ที่ต้องการ Upskill Reskill ในสาขาอาชีพเอไอ เช่น วิศวกร นวัตกร นักวิจัย Startup สาขาเอไอ

หากท่านเป็นผู้ที่มีแรงบันดาลใจที่จะทำผลงานต่าง ๆ ด้านปัญญาประดิษฐ์  มีความตั้งใจที่จะเป็นสุดยอดวิศวกรปัญญาประดิษฐ์ หรือ Super AI Engineer ขอเชิญมาฝึกอบรมและพิสูจน์ความสามารถในเวทีแห่งนี้ ทางโครงการมีผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา ผู้สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนมากมาย ที่ท่านสามารถมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ไม่เคยประสบที่ใดมาก่อน รวมถึงการได้มารู้จักเพื่อนร่วมรุ่นที่มีความมุ่งมั่นเดียวกัน ได้แลกเปลี่ยนความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ จากหลากหลายอาชีพ หลากหลายวัย ทั้งหมดนี้จะสามารถทำให้ท่านได้รับโอกาสต่าง ๆ ในการประกอบอาชีพ หรือสร้างผลงานด้านปัญญาประดิษฐ์ต่อไป