15 กันยายน “วันราชมงคล”

15 กันยายน “วันราชมงคล”

“วันราชมงคล” เป็นวันคล้ายวันพระราชทานนามสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อใหม่ให้แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาว่า สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งหมายความว่า “สถาบันเทคโนโลยีอันเป็นมิ่งมงคลแห่งพระราชา” ในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2531 จึงถือเอาวันดังกล่าวเป็น “วันราชมงคล” ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ในวันดังกล่าวเป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ประวัติความเป็นมา ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.rmutt.ac.th/about/about-rmutt/history 
สัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  https://www.rmutt.ac.th/about/about-rmutt/symbol