ขอเชิญชวนนักวิจัยและผู้สร้างสรรค์ สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มทร.ธัญบุรี

ขอเชิญชวนนักวิจัยและผู้สร้างสรรค์ สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 ระหว่างวันที่ 15-23 กันยายน 2564 เวลา 08.30 -16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)
ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
และเชิญชวน ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งฯ ในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00-15.00 น
ผ่านระบบ https://e-vote.rmutt.ac.th
ผู้มีสิทธิรับสมัครเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้แก่ นักวิจัยและผู้สร้างสรรค์
*หมายเหตุ
1.นักวิจัย หมายความว่า บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักวิจัยกับสถาบันวิจัยและพัฒนา
2.ผู้สร้างสรรค์ หมายความว่า ผู้ที่ทำหรือก่อให้เกิดงานจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ศึกษา วิจัย ค้นคว้า คิดค้น ไม่ว่างานนั้นจะพัฒนาขึ้นใหม่
หรือพัฒนาต่อยอดขึ้นก็ตามและให้หมายความรวมถึงผู้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมอบหมายให้ดำเนินการดังกล่าวที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สร้างสรรค์กับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.legal.rmutt.ac.th/
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TLO โทร. 02 549 4493 (คุณมยุรี/คุณพัชรี/ คุณฉัตรวดี)