ศึกษาดูงาน บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมผู้บริหาร และประธานสภาคณาจารย์ เข้าศึกษาดูงาน บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด โดยมี ดร.พยุง ศักดาสาวิตร ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท ไทย ออโต ทูลส์  ให้การต้อนรับ

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี