ช่องทางการติดต่อ คณะหน่วยงาน มทร.ธัญบุรี ช่วงสถานการณ์ โควิด 19

รวมช่องทางการติดต่อ คณะ/หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ช่วงสถานการณ์ โควิด 19 เพื่อความสะดวกในการขอรับข้อมูล หรือสอบถามรายละเอียดต่างๆ  ให้กับนักศึกษาและบุคลากร ในช่วงการ Learn from Home และ Work from Home ตามประกาศศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID – 19 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องการปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID – 19)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะศิลปศาสตร์

คณะการแพทย์บูรณาการ (วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย)

 

คณะพยาบาลศาสตร์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สำนักบัณฑิตศึกษา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กองพัฒนานักศึกษา