ประกาศเลื่อนพิธีมอบรางวัลราชมงคลสรรเสริญผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๔

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) จังหวัดปทุมธานี และมหาวิทยาลัยทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้กำหนดมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคส่งผลให้ไม่สามารถจัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ดังนั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจึงขอ ประกาศเลื่อนพิธีมอบรางวัลราชมงคลสรรเสริญผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๔ ออกไปจากกำหนดเดิม หากได้วัน เวลา ที่เหมาะสม จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้ง

 

ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : ๐๘๑ ๖๑๗ ๙๒๘๔ , ๐๖๑ ๗๖๓ ๒๑๐๑