มจพ. ร่วมกับ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 13

มจพ. ร่วมกับ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 13