มจพ. ร่วมกับ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 13

มจพ. ร่วมกับ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
จัดสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 13

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมกับ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้อ โควิด-19 สู่การพัฒนานวัตกรรมเพื่อคนพิการ (FROM COVID-19 TO DEVELOPMENT OF INNOVATION FOR PERSON WITH DISABILITIES) รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM, ในวันศุกร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 12.30 น. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย ระหว่างสถาบันการศึกษา/หน่วยงาน และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในการผลิตผลงานวิชาการด้านคนพิการที่มีมาตรฐานสูง และสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง รวมทั้งนำนวัตกรรม องค์ความรู้มาต่อยอดทางความคิดและสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และขยายผลสู่การใช้ประโยชน์ในสังคมต่อไป ใน ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2564 ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook Live : NCPD2021 และ YouTube Channel : NCPD2021