กำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อสร้างคนคุณภาพในศตวรรษที่ 21 : หลักสูตรที่ 2 พื้นที่แห่งความเข้าใจ เพื่อป้องกันภาวะเครียดและการฆ่าตัวตาย

หลักสูตรที่ 2 การทำ Work Shop “ พื้นที่แห่งความเข้าใจ เพื่อป้องกันภาวะเครียดและการฆ่าตัวตาย” จัดเป็น 2 รุ่น ในวันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564 รอบเช้า เวลา 9.00 – 12.00 น. รอบบ่าย เวลา 14.00 – 17.00 น.ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom กลุ่มเป้าหมายรอบละ 30 – 40 คน โดยวิทยากรจากสมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นสถาบันอุดมศึกษาผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีนโยบายสำคัญ ในการจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตในแต่ละสาขาวิชาชีพให้สอดคล้องและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ มุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ มีทักษะ Soft Skill นการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ทั้งอุปนิสัย ความรู้และทักษะวิชาชีพ มีจิตอาสามีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและเป็นทุนมนุษย์ของสังคมในการพัฒนาประเทศ

กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลจึงนับเป็นหน้าที่ของสถาบันการศึกษา ซึ่งจำเป็นต้องมีความพร้อมในทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีคณาจารย์ให้มีความรู้ ความสามารถเข้าใจเรื่องคน มีโลกทัศน์กว้าง มีคุณภาพและมีความเมตตากรุณา เนื่องจากเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ “คนพัฒนาคน” เพื่อให้ได้คนที่มีคุณภาพเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านวิชาชีพ สติปัญญา ร่างกาย อารมณ์และสังคม จึงถือเป็นบทบาทสำคัญอย่างหนึ่งของอาจารย์ในสถาบันการศึกษาที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารระดับสูงให้ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา นอกเหนือจากงานด้านการสอนแล้ว ยังจะต้องช่วยพัฒนาบุคลิกภาพด้านอื่น ๆ รวมทั้งให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ ดังนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนจึงมีความจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาความรู้ เจตคติ และทักษะที่จำเป็นต่อการช่วยเหลือนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่จะช่วยให้นักศึกษาเรียนได้อย่างมีความสุขและสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ

กำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะอาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อสร้างคนคุณภาพในศตวรรษที่ 21
หลักสูตรที่ 2 การทำ Work Shop “ พื้นที่แห่งความเข้าใจ เพื่อป้องกันภาวะเครียดและการฆ่าตัวตาย”

วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564 รุ่นที่ 1 รอบเช้า

8.50 – 9.00 น. อธิการบดีให้โอวาทและต้อนรับผู้เข้าอบรมและวิทยากร
09.00 – 10.00 น. ฝึกปฏิบัติ พื้นฐานการรับฟังด้วยหัวใจ (วิทยากร 6 คน)
10.00 – 11.00 น. ฝึกปฏิบัติ การฟังอย่างลึกซึ้ง  อุปสรรคการรับฟังและการตระหนักรู้ตนเอง(วิทยากร 6 คน)
11.00 – 12.00 น.

ฝึกปฏิบัติ การฟังในสถานการณ์ที่มีความเข้มข้นทางอารมณ์ การฝึกและสถานการณ์จำลอง

(วิทยากร 6 คน)

วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564 รุ่นที่ 2 รอบบ่าย

อธิการบดีให้โอวาทและต้อนรับผู้เข้าอบรมและวิทยากร
14.00 – 15.00น. ฝึกปฏิบัติ พื้นฐานการรับฟังด้วยหัวใจ (วิทยากร 6 คน)
15.00 – 16.00น. ฝึกปฏิบัติ การฟังอย่างลึกซึ้ง  อุปสรรคการรับฟังและการตระหนักรู้ตนเอง(วิทยากร 6 คน)
16.00 – 17.00น.

ฝึกปฏิบัติ การฟังในสถานการณ์ที่มีความเข้มข้นทางอารมณ์ การฝึกและสถานการณ์จำลอง

(วิทยากร 6 คน)