ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พระบรมราโชบาย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านการศึกษา ” โดย พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พระบรมราโชบาย
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านการศึกษา ”

โดย พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี