ประกาศผลการประกวดสื่อการเรียนการสอนออนไลน์

ตามที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดโครงการประกวดสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ความทราบแล้วนั้น  บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการประกวดสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ดังนี้

ประกาศผลการประกวดสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ (134.8 KiB, 34 downloads)
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน รางวัล
1 อาจารย์ฐิญาภา  เสถียรคมสรไกร คณะศิลปศาสตร์ ชนะเลิศ
2 อาจารย์ธัญญารัตน์   สายใหม่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม) รองชนะเลิศอันดับ 1
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธฤษญา   กองแก้ว คณะบริหารธุรกิจ รองชนะเลิศอันดับ 2
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์  สมฤทธิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชมเชย
5 อาจารย์จิตรลัดดา  มะลัยทอง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม) ชมเชย
6 อาจารย์ชิดชนก  ภู่เพ็ชร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม) ชมเชย
7 อาจารย์ธีรพงษ์  สุวรรณกูฏ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม) ชมเชย
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สลิตตา  สาริบุตร คณะบริหารธุรกิจ ชมเชย
9 อาจารย์อชิตา  เทพสถิตย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชมเชย
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายฝน  บูชา คณะศิลปศาสตร์ ชมเชย
11 อาจารย์อัจฌิรา  ทิวะสิงห์ คณะศิลปศาสตร์ ชมเชย
12 อาจารย์ชวาน  พรรณดวงเนตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชมเชย

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ได้รับรางวัลติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ อาคารฝึกอบรม ชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.