ขอเชิญ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและพัฒนาทักษะอาจารย์ทีปรึกษา เพื่อสร้างคนคุณภาพในศตวรรษที่ 21

ขอเชิญ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและพัฒนาทักษะอาจารย์ทีปรึกษา เพื่อสร้างคนคุณภาพในศตวรรษที่ 21