ขอเชิญ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและพัฒนาทักษะอาจารย์ทีปรึกษา เพื่อสร้างคนคุณภาพในศตวรรษที่ 21

ขอเชิญ อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน และบุคลากรที่ทำหน้าที่ดูแลนักศึกษา มทร.ธัญบุรี เข้าร่วม โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและพัฒนาทักษะอาจารย์ทีปรึกษา เพื่อสร้างคนคุณภาพในศตวรรษที่ 21

หลักสูตรที่ 1 อาจารย์ที่ปรึกษาพบผู้บริหาร และรักษาสมดุลทางใจเพื่อการดูแลนักศึกษายุค New Normal ในวันที่ 21 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 -12.00 น. ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นสถาบันอุดมศึกษาผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีนโยบายสำคัญ ในการจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตในแต่ละสาขาวิชาชีพให้สอดคล้องและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ มุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ มีทักษะ Soft Skillนการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ทั้งอุปนิสัย ความรู้และทักษะวิชาชีพ มีจิตอาสามีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและเป็นทุนมนุษย์ของสังคมในการพัฒนาประเทศ

กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลจึงนับเป็นหน้าที่ของสถาบันการศึกษา ซึ่งจำเป็นต้องมีความพร้อมในทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีคณาจารย์ให้มีความรู้ ความสามารถเข้าใจเรื่องคน มีโลกทัศน์กว้าง มีคุณภาพและมีความเมตตากรุณา เนื่องจากเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ “คนพัฒนาคน” เพื่อให้ได้คนที่มีคุณภาพเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านวิชาชีพ สติปัญญา ร่างกาย อารมณ์และสังคม จึงถือเป็นบทบาทสำคัญอย่างหนึ่งของอาจารย์ในสถาบันการศึกษาที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารระดับสูงให้ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา นอกเหนือจากงานด้านการสอนแล้ว ยังจะต้องช่วยพัฒนาบุคลิกภาพด้านอื่น ๆ รวมทั้งให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ ดังนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนจึงมีความจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาความรู้ เจตคติ และทักษะที่จำเป็นต่อการช่วยเหลือนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่จะช่วยให้นักศึกษาเรียนได้อย่างมีความสุขและสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาให้เข้าใจ ตระหนักและเห็นความสำคัญ ในบทบาทหน้าที่ และระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

2. เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการให้คำปรึกษา และนำไปใช้ในการให้คำปรึกษา

3. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ในหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตลอดชีวิต

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม สแกนQR Code หรือคลิก เข้าระบบอบรมออนไลน์ สแกนQR Code หรือคลิก

กำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะอาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อสร้างคนคุณภาพในศตวรรษที่ 21
หลักสูตรที่ 1 “อ.ที่ปรึกษาพบผู้บริหาร และรักษาสมดุลทางใจ เพื่อการดูแลนักศึกษายุค New Normal “
วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564 ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams กลุ่มเป้าหมาย 300 คน

วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564
09.00 – 09..20 น. พิธีเปิด ให้โอวาท เรื่อง “ ความสำคัญของอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษา ”
โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
09.20 – 10.00 น. ให้ข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างความเข้าใจในสถานการณ์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัย
โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและผู้บริหาร
10.00 – 12.00 น. บรรยาย “การรักษาสมดุลทางใจ เพื่อการดูแลนักศึกษายุค New Normal “
โดยวิทยากรพิเศษ คือ ผศ.พ.ต.หญิง ดร.พนมพร พุ่มจันทร์ อาจารย์สาขาจิตวิทยาคลินิก คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์