ประกาศผลการขึ้นอันดับมหาวิทยาลัยโลกจาก Webometrics 2021 (July)

ประกาศ ผลการขึ้นอันดับมหาวิทยาลัยโลกจาก Webometrics 2021 (July)

สรุปผลการจัดอันดับ University Ranking ประจำปี 2021
ตามที่มีการจัดอันดับ University Web Ranking ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก โดยองค์กรที่ทำการจัดประกอบด้วย Webometrics
ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับการจัดอันดับประจำปี 2021 โดยมีรายละเอียดดังนี้

การจัดอันดับโดย Webometrics (http://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand)

• มทร.ธัญบุรี ได้อันดับที่ 35 ของประเทศ
• มทร.ธัญบุรี ได้อันดับที่ 2 ของกลุ่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
(อีสาน[25],ธัญบุรี[35], พระนคร[42] , ล้านนา[45], รัตนโกสินทร์[47], ศรีวิชัย[49], ตะวันออก[50], กรุงเทพ[54], สุวรรณภูมิ[59])
• มทร.ธัญบุรี ได้อันดับที่ 7 ของประเทศในกลุ่ม มหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ (ไม่รวม AIT)
ในปีงบประมาณ 2564 ได้มีการประกาศผลการจัดอันดับของ Webometrics ในรอบเดือน มกราคม 2564 ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ครองอันดับ 2 ของกลุ่มราชมงคล และอันดับที่ 35 ของมหาวิทยาลัยภายในประเทศไทย