โครงการอบรมเตรียมความสู่โลกอาชีพของนักศึกษา

อบรมเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ“ (สำหรับนักศึกษา/ศิษย์เก่า/บัณฑิตจบใหม่)
วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564 ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams เวลา 9.00 – 12.00 น.