ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า บัณฑิตจบใหม่ มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นสถาบันอุดมศึกษาทางด้านวิชาชีพ มีนโยบายจัดการศึกษาให้ตอบสนอง ความต้องการของตลาดแรงงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ โดยมุ่งเน้นผลิตกำลังคนในแต่ละสาขาวิชาให้ตรงตามความต้องการ ของตลาดแรงงาน มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญเชิงปฏิบัติการ มีคุณธรรม มีความพร้อม และความมั่นใจในการเข้าสู่ตลาดแรงงานภายหลังสำเร็จการศึกษา จึงได้จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอาชีพต่าง ๆ อาทิเช่น เตรียมบุคลิกภาพเพื่อการสมัครงาน การเขียนประวัติย่อ (Resume) เทคนิคการสัมภาษณ์งาน และความรู้เรื่องอาชีพที่น่าสนใจ ซึ่งปัจจุบันจะมีหน่วยงาน ที่ประกอบธุรกิจด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ การจัดหางาน การให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิค และการเตรียมตัวสมัครงาน เพื่อเป็นทางเลือก ในการวางอนาคตของตนเองหลังจากสำเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นในการเตรียมนักศึกษา เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมและสามารถ กำหนดทิศทางของตนเอง จึงได้จัดให้มีการบรรยายเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และฝึกปฏิบัติ การเตรียมตัวสมัครงาน และ ความรู้เรื่องอาชีพที่น่าสนใจ เป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ตลอดจนให้ความสำคัญกับการวางแผนชีวิตของตนเองก่อนเข้าสู่โลกของงานอาชีพได้อย่างเหมาะสมต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในการเขียนประวัติของตนเอง (Resume)

2. เพื่อสร้างโอกาสให้แก่นักศึกษาในการสมัครงานโดยตรงกับสถานประกอบการ

กำหนดการโครงการอบรมเตรียมความสู่โลกอาชีพของนักศึกษา

 

กิจกรรมที่ 2 “นัดพบสถานประกอบการ (JOB FAIR 64)” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (สำหรับสถานประกอบการ/ผู้สมัครงานประชาชนทั่วไป/บันฑิตจบใหม่ และศิษย์เก่า มทร.ธัญบุรี/นศ.มทร.ธัญบุรี)  ในวันศุกร์ที่  20 สิงหาคม 2564  รอบเช้า เวลา 9.00 – 12.00 น. รอบบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564

รุ่นที่ 1 รอบเช้า

09.00 – 09.15น. อธิการบดีมทร.ธัญบุรี กล่าวเปิดงาน
09.15 – 12.00น. สถานประกอบการแนะนำหน่วยงานและให้ข้อมูลสมัครงาน ส่งลิงค์สมัครงาน/ผู้สมัครงานสมัครงาน

 รุ่นที่ 2 รอบบ่าย

13.00 – 13.15น. อธิการบดีมทร.ธัญบุรี กล่าวเปิดงาน
13.15 – 16.00น. สถานประกอบการแนะนำหน่วยงานและให้ข้อมูลสมัครงาน ส่งลิงค์สมัครงาน/ผู้สมัครงานสมัครงาน

สำหรับนักศึกษา/ ผู้สนใจ เข้าร่วมงาน

>> ลงทะเบียน <<

–  ลงทะเบียน 1 คน/E-mail

–  หากลงทะเบียนเรียบรอยแล้ว จะไดรับอีเมลล์เพื่อแจ้งลิงก์เขาร่วมกิจกรรม

–  ท่านจะได้รับ Reminder SMS ก่อนเวลา เริ่มกิจกรรม 1 ชั่วโมง

สำหรับสถานประกอบการ

>> ลงทะเบียน <<

–  ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ในระบบและให้ข้อมูลทั่วไป ของสถานประกอบการ

(ปิดแล้ว) กิจกรรมที่ 1 “อบรมเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ“ (สำหรับนักศึกษา/ศิษย์เก่า/บัณฑิตจบใหม่) วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564 ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams เวลา 9.00 – 12.00 น.

นักศึกษา มทร.ธัญบุรี ข้าร่วมกิจกรรม รับชั่วโมงวิชาการ

วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564
09.00 – 09.20 น. พิธีกรแนะนำเกี่ยวกับการอบรม และแนะนำฝ่ายแนะแนวฯ
09.20 – 09.30 น. พิธีเปิด (คลิป) โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
09.30 – 10.30 น. ข้อควรรู้การสมัครงาน Online
โดย…บริษัท ทรู คอปเปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
10.30 – 12.00น. เทคนิคการเขียน Resume Online
โดย…บริษัท จ๊อบท็อปกัน จำกัด

สำหรับนักศึกษา

–  ลงทะเบียน 1 คน/E-mail

–  หากลงทะเบียนเรียบรอยแล้วจะไดรับอีเมลล์เพื่อแจ้งลิงก์เข้าร่วมกิจกรรม

–  ท่านจะได้รับ Reminder SMS ก่อนเวลาเริ่มกิจกรรม 1 ชั่วโมง