ขอเชิญ อาจารย์ มทร.ธัญบุรี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อการเรียนการสอนออนไลน์

ขอเชิญ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อการเรียนการสอนออนไลน์  ชิงเงินรางวัลรวม  50,000 บาท รับจำนวนจำกัด 50 ผลงาน

หลักการและเหตุผล

โครงการประกวดสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ จัดขึ้นเพื่อตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโดยการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อประกวดผลงาน Best Practice ด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบ D-Learn ของแต่ละคณะ
2. เพื่อประกวดผลงานสื่อและนวัตกรรมการสอนออนไลน์ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาทักษะความสามารถของอาจารย์ทางด้านนวัตกรรมการสอนออนไลน์
4. เพื่อนำสื่อการสอนที่เป็น Best Practice ของแต่ละคณะไปเผยแพร่ให้ประชาชนที่สนใจได้ศึกษาผ่าน www.mooc.rmutt.ac.th

รางวัล

รางวัลที่ 1  เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
รางวัลชมเชย 9 รางวัล เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ผู้ร่วมประกวด ได้รับเกียรติบัตรทุกท่าน

คุณสมบัติของผลงานที่ส่งเข้าประกวด

1. เป็นเนื้อหาที่อยู่ในรายวิชาที่มีการเปิดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย
2. เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ด้วยตนเอง
3. เป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับรางวัลมาก่อน
4. เป็นสื่อการเรียนการสอนในระบบห้องเรียนออนไลน์ D-Learn, MS-Teams หรือช่องทางอื่น ๆ เช่น google classroom
5. รูปแบบสื่อเป็นวิดีโอคลิป แอนิเมชัน สื่อแบบโต้ตอบที่เรียนรู้ด้วยตนเอง ความยาว 10-15 นาที

การส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

สามารถลงทะเบียนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผ่าน MS Teams ของโครงการประกวด โดยเข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์ของมหาวิทยาลัย  Team Code : 43mfnux  เพื่อส่งผลงาน ในวันที่ 16 -31 กรกฎาคม 2564

หลักเกณฑ์การตัดสิน

1. องค์ประกอบ (วัตถุประสงค์, หัวข้อการเรียนรู้, ส่วนเนื้อหา, แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน, ส่วนสรุป)   15   คะแนน

2. การออกแบบ (ความเหมาะสมของการออกแบบต่อเนื้อหา, ความสวยงาม, การกระตุ้นการเรียนรู้, มีความคิดสร้างสรรค์)   15   คะแนน

3. เทคนิคการอำนวยการเรียนรู้ (เทคนิคการสอน, ความเหมาะสมกับสไตล์การเรียนรู้ VARK model)    15   คะแนน

4. การสร้างการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ (collaborative learning)  15   คะแนน

5. มีนวัตกรรมในการกระตุ้นให้คนอยากเรียน    40   คะแนน

ประกาศผล

ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 20 สิงหาคม 2564 บนเว็บไซต์ www.rmutt.ac.th 

มอบรางวัล  31 สิงหาคม 2564 ณ ห้องเมธาวี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผลงานที่ส่งประกวดเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย และ

ผลงานที่ได้รับรางวัลจะต้องนำไปเผยแพร่ใน RMUTT MOOC  การตัดสินของกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายบริการวิชาการและฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โทรศัพท์ 088 662 3239 : คุณสาวิตรี หรือ 061 494 4969 : คุณสารีนี

Facebook Page : www.facebook.com/TrainingRMUTT