การพัฒนาศักยภาพ UpSkill ให้กับศิษย์เก่า นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ผ่าน Platform ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

การพัฒนาศักยภาพ UpSkill ให้กับศิษย์เก่า นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ผ่าน Platform ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย