พัฒนาศักยภาพ UpSkill ให้กับศิษย์เก่า นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ผ่าน Platform ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

พัฒนาศักยภาพ UpSkill ให้กับศิษย์เก่า นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ผ่าน Platform ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

สามารถพัฒนาศักยภาพ ผ่าน Platform ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ได้ฟรีๆ ที่ 4 ช่องทางดังนี้

1. RMUTT UpSkill
https://upskill.rmutt.ac.th/

2. RMUTT MOOC
http://mooc.rmutt.ac.th/

3. RMUTT U2T
https://www.ucnc.rmutt.ac.th/

4. RMUTT SME
https://www.sme.rmutt.ac.th/