ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

เพื่อให้ได้ผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่สอดคล้องตามนโยบายและกรอบแนวคิดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อาศัยอํานาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๒ และ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงกําหนดคุณสมบัติ การรับสมัครหรือการเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่ง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการนําเสนอวิสัยทัศน์ แนวทางในการบริหารจัดการ พัฒนาคณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืนของผู้เข้ารับการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แนบเอกสารท้ายดังประกาศนี้

NameSizeHits
NameSizeHits
01-ประกาศ การรับสมัครหรือการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์268.5 KiB21
02-หลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้สมควรให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์1.0 MiB20
03-กำหนดการกรอบแนวคิดในการนำเสนอของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์500.0 KiB11
04-ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการสรรหาคณบดี41.1 KiB11
05-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการสรรหาคณบดี75.0 KiB10
06-แบบฟอร์มการสมัคร75.9 KiB11
07-แบบบันทึกประวัติส่วนตัว287.8 KiB8
08-แบบสรุปผลงานหรือประกาศเกียรติคุณที่เกี่ยวข้องกับด้านคุณธรรมและจริยธรรมอันเป็นที่ยอมรับของสังคม234.4 KiB8
09-แบบสรุปผลงานด้านการบริการและหรือการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องในระดับคณะหรือมหาวิทยาลัย60.9 KiB9
10-แบบสรุปผลงานด้านวิชาการและวิจัย69.3 KiB8
11-แบบสรุปผลงานด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่มีต่อมหาวิทยาลัยหรือชุมชน(บริการทางวิชาการ)60.7 KiB12
12-แบบสรุปผลงานด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม60.2 KiB8
13-หนังสือให้ความยินยอม78.6 KiB12