ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี กล่าวยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ มทร.ธัญบุรี ปีการศึกษา 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กล่าวยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ มทร.ธัญบุรี ปีการศึกษา 2564