โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและพัฒนาทักษะอาจารย์ทีปรึกษา เพื่อสร้างคนคุณภาพในศตวรรษที่ 21

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและพัฒนาทักษะอาจารย์ทีปรึกษา เพื่อสร้างคนคุณภาพในศตวรรษที่ 21