กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่รูปแบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564

ตามที่มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหลายประเทศ และมี ผู้ติดเชื้อ COVID-19 เป็นจำนวนมาก อีกทั้งเชื้อโรคดังกล่าวยังได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วไปยังหลายประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก จากสถานการณ์ดังกล่าว มหาวิทยาลัยมีการเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อ COVID-19 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ควบคุมสถานการณ์และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้ออย่างรวดเร็ว ลดปัจจัยเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรค และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน การเรียน การจัดประชุมสัมมนา หรือจัดกิจกรรมอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามตามประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นั้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงได้กำหนดแนวทางในการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นรูปแบบออนไลน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ทุกคนได้ทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของนักศึกษา (Student Life) ระเบียบข้อบังคับ หลักสูตร ระบบการเรียนการสอน แนวทางการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย การจัดบริการสวัสดิการแก่นักศึกษาของหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 7 หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้

หน่วยที่ 1 มหาวิทยาลัยหัวใจคือนักศึกษา ผู้บริหารพบนักศึกษาใหม่
หน่วยที่ 2 แนะนำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (การลงทะเบียน, การเพิ่ม-ถอนรายวิชา)
หน่วยที่ 3 แนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (การให้บริการด้านเทคโนโลยี และการใช้บริการห้องสมุดฯ)
หน่วยที่ 4 แนะนำการประกันคุณภาพการศึกษากับนักศึกษา มทร.ธัญบุรี
หน่วยที่ 5 แนะนำกองอาคารสถานที่ (การให้บริการด้านรักษาความปลอดภัย)
หน่วยที่ 6 แนะนำกองพัฒนานักศึกษา (การให้บริการและสวัสดิการนักศึกษา)
หน่วยที่ 7 แนะนำสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา

มหาวิทยาลัยกำหนดให้นักศึกษาใหม่ทุกคนจะต้องได้เข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาและบันทึกลงใน Activity transcript (เป็นกิจกรรมบังคับ) ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับนักศึกษาใหม่ ขอให้นักศึกษาทุกคนเข้าทดสอบความเข้าใจดังกล่าวผ่าน Program dLearn โดย login ด้วยรหัสนักศึกษา ระหว่างวันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2564 ตามกำหนดการรายคณะ/วิทยาลัยฯ


กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประจำปีการศึกษา 2564 รูปแบบ Online
ระหว่างวันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2564

**…Program dLearn…**

วันที่

หน่วยการเรียนรู้ วิทยากร

22 – 24

มิถุนายน 2564

 แนะนำการเข้าใช้ Program dLearn

 แนะนำเกี่ยวกับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

โดย…กองพัฒนานักศึกษา

 

 1. มหาวิทยาลัยหัวใจคือนักศึกษา ผู้บริหารพบนักศึกษาใหม่

 บรรยาย  “กล่าวต้อนรับพร้อมให้โอวาทนักศึกษาใหม่”

โดย…อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

(ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด)

 บรรยาย “การเตรียมความพร้อมในรั้วมหาวิทยาลัย” คู่มือ
นักศึกษา และการวางแผนการศึกษา
โดย…รองอธิการบดี

(รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์)

 

 บรรยาย “เพราะที่นี่มีอนาคต”

โดย…รองอธิการบดี

(นายวิรัช  โหตระไวศยะ)
แบบวัดความรู้ 3 ข้อ
 2. แนะนำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้อำนวยการ
แบบวัดความรู้ 2 ข้อ
 3. แนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการ
แบบวัดความรู้ 2 ข้อ
 4. แนะนำการประกันคุณภาพการศึกษากับนักศึกษา มทร.ธัญบุรี ผู้อำนวยการ
แบบวัดความรู้ 2 ข้อ
 5. แนะนำกองอาคารสถานที่ ผู้อำนวยการ
แบบวัดความรู้ 2 ข้อ
 6. แนะนำกองพัฒนานักศึกษา ผู้อำนวยการ
แบบวัดความรู้ 2 ข้อ
 7. แนะนำสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สภา / องค์การนักศึกษา
แบบวัดความรู้ 2 ข้อ
แบบประเมินความพึงพอใจ
NameSizeHits
NameSizeHits
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2564 รูปแบบ Online ระหว่างวันที่ 22 – 24 มิถุนายน 256490.4 KiB264
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่รูปแบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 256478.8 KiB209