รับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี TCAS4 >> Direct Admission ม.6/กศน. ปี 2564

รับสมัครได้ที่
https://www.oreg.rmutt.ac.th/Apply/?page_id=18

รับสมัคร วันที่ 2 – 9 มิ.ย. 64

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยในรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ การชำระค่าเทอม ปีการศึกษา 2564 ติดต่อได้ที่

1. ติดต่อ เพจ www.facebook.com/oregrmutt
2. ติดต่อ อีเมล recruit.ar@rmutt.ac.th

ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS4 >> Direct Admission ม.6/กศน. ปี 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี 2564

ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร https://drive.google.com