การคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์

ผลประโยชน์ส่วนรวม VS ผลประโยชน์ส่วนตัว

Yes 

  1. ไม่นำรถยนต์หลวงไปใช้ธุระส่วนตัว
  2. ไม่ลอกเรียนผลงานของผู้อื่น
  3. ไม่นำอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนตัวมาชาร์ตที่ทำงาน
  4. ไม่รับของขวัญจากผู้มาติดต่อราชการ

NO

  1. นำทรัพย์สินราชการไปใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว
  2. ไม่ใช้น้ำประปาหลวงล้างรถส่วนตัว
  3. ใช้โทรศัพท์หลวงกับเรื่องส่วนตัว
  4. ทุจริตการสอบแอบลอกข้อสอบ