หยุดคิดหลีกเลี่ยงทุจริตให้เป็น

6 ข้อ หยุดคิด หลีกเลี่ยงทุจริตให้เป็น

  1. การกระทำนั้นขัดต่อกฎหมายหรือไม่ หากขัดต่อกฎหมาย ให้ยุติ
  2. การกระทำนั้นขัดต่อนโยบายขององค์กรหรือไม่หากขัดต่อนโยบายฯ ให้ยุติ
  3. การกระทำนั้นขัดต่อค่านิยมหรือวัฒนธรรมขององค์กรหรือไม่หากขัดต่อค่านิยมหรือวัฒนธรรม ให้ยุติ
  4. การกระทำนั้นส่งผลเสียต่อผู้อื่นหรือไม่หากส่งผลเสีย ให้ยุติ
  5. การกระทำนั้นส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์องค์กรหรือไม่หากส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ ให้ยุติ
  6. การกระทำนั้นจะก่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ไม่ดีในอนาคตหรือไม่หากก่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ไม่ดี ให้ยุติ