สื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ธรรมาภิบาล Good Governance

ธรรมาภิบาล Good Governance จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) https://www.nacc.go.th/categorydetail/2020030411204564/20210325112956?fbclid=IwAR0yIujF0bL2YyE_s-qhM05lfLO-i_ERGBzG43qDqFPXz_6u0auAtYaiS8b