ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รางวัลการประชันไอเดีย“NAVANURAK Story Creator Challenge 2020”

ขอแสดงความยินดี กับ นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ของเรา จากรางวัลการประชันไอเดีย“NAVANURAK Story Creator Challenge 2020” การแข่งขันเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัล ในรูปแบบออนไลน์ (เนคเทค สวทช.)

นักศึกษา สาขาสถาปัตยกรรมภายใน ได้รับรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล
•ผลงาน “สืบสานภูมิปัญญา พริกตะเกลือ” ทีม “Victory”
•ผลงาน “เสน่ห์สีกก” ทีม “ARCH TRAVEL”
นักศึกษา สาขาสถาปัตยกรรม ได้รับรางวัลพิเศษ จำนวน 1 รางวัล
•ผลงาน “พวงมโหตร ความงดงามของภูมิปัญญาชุมชนโคกสลุง” ทีม “ขบวน 921”