เชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี บันทึกข้อมูลส่วนตัว เก็บความภาคภูมิใจและกิจกรรม ผ่านระบบ E-Portfolio

เชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี บันทึกข้อมูลส่วนตัว เก็บความภาคภูมิใจและกิจกรรม ผ่านระบบ E-Portfolio

เชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี บันทึกข้อมูลส่วนตัว เก็บความภาคภูมิใจและกิจกรรม ประสบการณ์ในรั้วมหาวิทยาลัย ผ่านระบบ E-Portfolio

ติดต่อสอบถามได้ที่

กองพัฒนานักศึกษา
ฝ่ายแนะแนวและอาชีพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

0-2549-3024 , 0-2549-3025

www.sd.rmutt.ac.th