รับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี TCAS3 >> Admission 1 ม.6/กศน. ปี 2564

รับสมัครได้ที่ที่ https://student.mytcas.com

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยในรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ การชำระค่าเทอม ปีการศึกษา 2564 ติดต่อได้ที่

1. ติดต่อ เพจ www.facebook.com/oregrmutt
2. ติดต่อ อีเมล recruit.ar@rmutt.ac.th

ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS รอบ 3-1 (Admission1)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี 2564

ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร https://drive.google.com