ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะทำการปรับปรุงห้อง datacenter ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ในช่วงเวลาดังกล่าว

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00น.-12.00น. ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะทำการปรับปรุงห้อง datacenter ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ในช่วงเวลาดังกล่าว