แสดงเจตจำนง

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวแสดงเจตจำนงต่อบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและสาธารณชน ว่าจะปฏิบัติหน้าที่บริหารงานราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ ไม่เลือกปฏิบัติ ด้วยความสำนึกและตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่ จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มกำลังความสามารถ จะใช้อำนาจหน้าที่ด้วยปัญญารู้คิดพิจารณา ว่าการกระทำใดที่ต้องกระทำ และการกระทำใดที่ต้องละเว้น โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารงาน และจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2564