โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตร “การฟังด้วยหัวใจ เพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายและอยู่ในภาวะเครียด”

ประกาศเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรม

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน ยังไม่สามารถรวมกลุ่ม และทำกิจกรรมได้ จึงขอแจ้งเลื่อนกิจกรรมดังกล่าวออกไป และจะแจ้งกำหนดการใหม่ให้ทราบอีกครั้ง ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งเพื่อทราบต่อไป จึงขออภัยทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทักษะและเทคนิคเชิงจิตวิทยาพื้นฐานสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากรหลักสูตร ” การฟังด้วยหัวใจ เพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายและอยู่ในภาวะเครียด ” หลักสูตร 2 วัน การอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษา และสามารถให้ความช่วยเหลือสนับสนุนให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการศึกษา ได้ฝึกปฏิบัติเทคนิคการให้คำปรึกษาที่สำคัญและนำไปใช้ในการช่วยเหลือนักศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีอาจารย์และบุคลากรเข้ารับการอบรมจำนวน 60 คน

กำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทักษะและเทคนิคเชิงจิตวิทยาพื้นฐานสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากร

หลักสูตร “การฟังด้วยหัวใจ”เพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายและอยู่ในภาวะเครียด หลักสูตร 2 วัน

วันพฤหัสบดีที่ 22 – วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564

ณ ห้องประชุมเมธาวี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

 

วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร
08.30 – 09.00 น.

พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เรื่อง “ ความสำคัญของอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษา ”

โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

09.00 – 10.00 น.

“หัวใจสำคัญ ของมหาวิทยาลัย ฯ คือ นักศึกษา”

โดย รองอธิการบดี (นายวิรัช โหตระไวศยะ)

10.00 – 11.00 น.

“งานบริการ ข้อมูลช่วยเหลือ และพัฒนาทักษะชีวิต ”

โดย  ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

11.00 – 12.00 น.

อภิปราย เรื่อง “ความป่วยใจที่พบในนักศึกษา : การสังเกตเพื่อเข้าใจและการเยียวยา”

โดยทีม คลินิกกำลังใจ มทร.ธัญบุรี หัวหน้าฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ/ จิตแพทย์หญิง

สุปริญา สาริบุตรและนักจิตวิทยาคลินิกนางสาวมารยาท เกิดแพร่

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.30 น. เตรียมความพร้อมและเปิดสัมผัสการฟัง
13.30 – 14.30 น. การฟังอย่างลึกซึ้ง
14.30 – 16.30 น. อุปสรรคากรรับฟังและการตระหนักรู้ตนเอง
วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564
07.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 น. ทักษะวงล้อแห่งการฟัง
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.30 น. การฟังแบบสะมาริตันส์
13.30 – 14.30 น. ฝึกฟังกับสถานการณ์จำลอง
14.30 – 16.30 น. การฟังในสถานการณ์ที่มีความเข้มข้นทางอารมณ์
16.30 –  17.00 น. สรุปการเรียนรู้ ถามตอบและมอบวุฒิบัตร

 

หมายเหตุ

  1. ตารางนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  2. พักรับประทานเครื่องดื่ม – อาหารว่าง 15 นาที เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.50 – 15.05 น.