โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ 64

ประกาศแจ้งเลื่อนกิจกรรม  “เตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ”

(กำหนดการเดิม วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564)

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน ยังไม่สามารถรวมกลุ่ม และทำกิจกรรมได้ จึงขอแจ้งเลื่อนกิจกรรมดังกล่าวออกไปและจะแจ้งกำหนดการใหม่ให้ทราบอีกครั้ง
ประกาศโดย. ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ 64

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพของนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564
โดยกำหนดจัดวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564
ณ ห้องประชุมเมธาวี ชั้น 5
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ