มทร.ธัญบุรี ตอกย้ำคุณภาพสากล คว้าอีก 2 รางวัลระดับโลกจาก ASIC

มทร.ธัญบุรี ตอกย้ำคุณภาพสากล คว้าอีก 2 รางวัลระดับโลกจาก ASIC

ASIC มอบรางวัลระดับโลก 2 รางวัล ให้มทร.ธัญบุรี จากผลงานการบริการวิชาการ และจากการเสนอโครงการเกี่ยวกับการสร้างความเท่าเทียม

1) Enterprise Award : จากผลงานการบริการวิชาการ ซึ่งมทร.ธัญบุรี เสนอผลสำเร็จจากโครงการช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชนการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่า(Value Chain) บนฐานทรัพยากรไฝ่ โดยการบูรณาการโครงการวิจัย ของคณาจารย์คณะต่างๆ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ก่อให้เกิดการสร้างรายได้ให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัย และชุมชนต้นน้ำอย่างยั่งยืน ซึ่งโครงการต่างๆได้รับการสนับสนุนจาก แหล่งทุน สกสว. บพท.

2) Inclusivity Award : เสนอโครงการเกี่ยวกับการสร้างความเท่าเทียม เช่น ความเท่าเทียมทางศาสนา โครงการสนับสนุนอาหารให้กับนักศึกษา การดูนักศึกษาพิการ การหารายได้ให้กับนักศึกษาด้วย RMUTT MARKETPLACE การสนับสนุนการทำงานนอกเวลาในมหาวิทยาลัย การให้ทุนสนับสนุนในการสร้างโอกาสให้นักศึกษาไปต่างประเทศโดยกองทุนพัฒนานักศึกษา
ทาง ASIC ประกาศผล วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 13:30 ประเทศอังกฤษ และ 19:30 น. เวลาประเทศไทย

สำหรับ ASIC เป็นองค์กรรับรองทางการศึกษาตามมาตรฐานสากลของสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นองค์กรรับรองและประกันคุณภาพสถานศึกษาให้โรงเรียนนานาชาติ วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการยอมรับจากสากล

แหล่งที่มา : https://www.eduzones.com/2021/03/31/rmutt-155/?fbclid=IwAR09In-BaPpZg9CdOcu8A4_elHuSqz8B2ZlVd-Jl7hWYfXOPjlDkfgIL3Q8