ขอเชิญใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดีจากคณาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ขอเชิญชวน ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอนและสายสนับสนุนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดีจากคณาจารย์ประจำในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งคณะสถาปัตยกรรมกรรมศาสตร์ มทร. ธัญบุรี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม