โครงการเสริมพลังผู้นำชุมชนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด

โครงการเสริมพลังผู้นำชุมชนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภูมิภาค (อบจ., อบต., เทศบาล) ทั่วประเทศ
เข้าร่วมโครงการเสริมพลังผู้นำชุมชน ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ.2563

 

ภาคอีสาน วันที่ 21-23 เมษายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดสกลนคร

ภาคกลาง วันที่ 26-28 พฤษภาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ภาคเหนือ วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่

ภาคใต้ วันที่ 21-23 กรกฏาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา

ภาคตะวันออก วันที่ 18-20 สิงหาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดจันทบุรี

ตัวแทนแต่ละภาค ที่ได้รับคะนแนนสูงสุด 2 อันดับแรก จะได้รับชุดฝึกปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
และวัสดุชุดฝึกการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคา (Solar Rooftop) ภาคละ 1 ชุด
และตัวแทนในภาคที่ได้คะแนนสูงสุด จะได้รับชุดฝึกการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล เพิ่มอีก 1 ชุด

ผู้บริหารโครงการ : 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกีีมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนดลยีราชมงคลธัญบุรี
ถนน รังสิต-นครนายก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12110
โทรศัพท์  02 549 4320, 086 899 2996, โทรสาร 0 2 549 3422
E-mail address: boonyang.p@en.rmutt.ac.th เว็บไซต์ www.rmutt.ac.th