ประกาศ โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี รับสมัครและสอบคัดเลือก(รอบโควตา)นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศ โรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
(รอบโควตา) 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ด้วยโรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์จะเปิดรับสมัคร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
เพื่อเข้าศึกษาในโรงสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รายละเอียดดังนี้
รับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2564 (รอบโควตา) วันนี้ – 25 ก.พ. 64
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑.๑ กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธมศึกษาที่ ๓ การศึกษา ๒๕๖๓ โรเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หรือ
๑.๒ เป็นบุตรของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ
๑.๓ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ (ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑)

๒.การสมัคร
ผู้สมัครสามารถสมัครผ่านระบบการรับสมัครนักเรียนที่เว็บไซต์ www.ids.rmutt.ac.th/apply/
เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว สามารถยื่นเอกสารประกอบการสมัครได้ ๒ วิธี  คือ
๒.๑ ยื่นเอกสารที่ห้องธุรการโรงเรียน ตามวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น) หรือ
๒.๒ สแกนใสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับในข้อ
เป็นไฟล์ PDF ส่งมาที่ e-mail : soraya_k@mail.rmutt.ac.th

๓. หลักฐานประกอบการสมัคร
๓.๑ ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายขนาด ๑.๕ นิ้ว (รูปถ่ายแต่งกายต้วยชุดนักเรียน)
๓.๒ ใบรายงานผลการเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑
จำนวน ๑ ฉบับ
๓.๓ สำเนาบัตรประขาชนนักเรียน จำนวน ๑ ฉบับ
๓.๔ สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียนและผู้ปกครอง คนละ ๑ ฉบับ
๓.๕ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง คนละ ๑ ฉบับ
๓.๖ สำเนาการเปลี่ยนซื่อ – สกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ – สกุล) จำนวน ๑ ฉบับ
๓.๗ ค่าสมัครจำนวน ๒๐๐ บาท (นำมาชำระในวันสอบ)

๔.กำหนดการรับสมัครนักเรียน

กำหนดการรับสมัครนักเรียน วันที่
สมัครและกรอกข้อมูลนักเรียนผ่านระบบการรับสมัคร วันที่ ๑๗ -๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔
สอบข้อเขียน วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๔
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔
รายงานตัว มอบตัว ชำระค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ วันที่ ๑๑ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

หมายเหตุ สามารถเข้าดูประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้ที่เว็บไซต์โรงเรียน http://www.ids.rmutt.ac.th

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (รอบโควตา) | โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (rmutt.ac.th)