วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ในระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท

สำหรับท่านที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท ของวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ไม่ควรพลาดโพสต์นี้!
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ปัจจุบันวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย จัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรีใน 3 หลักสูตร และจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร ดังนี้
⚫️ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
⚫️ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม
⚫️ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
⚫️ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์ทางเลือก (หลักสูตรนานาชาติ)
รายละเอียดเพิ่มเติม เพียงท่านกดไปในโปสเตอร์ของหลักสูตรนั้น ๆ หรือสอบถามแอดมินเพิ่มเติม แบบเจาะลึกได้ที่ :.
ระดับปริญญาตรีใน 3 หลักสูตร :.
🟢 เพจ ” แพทย์แผนไทยประยุกต์ ราชมงคลธัญบุรี “
https://www.facebook.com/Thaimedrmutt
🟡 เพจ “สุขภาพและความงาม วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี”
https://www.facebook.com/beautyrmutt
🟠 เพจ “นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ Innovation of Health Products”
https://www.facebook.com/InnoHealthTMC
ระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร :.
🔵 เพจ “Complementary & Alternative Medicine RMUTT”
https://www.facebook.com/CAMTMCRMUTT