ประกาศผลการขึ้นอันดับมหาวิทยาลัยโลกจาก Webometrics 2021 (January)

ประกาศ ผลการขึ้นอันดับมหาวิทยาลัยโลกจาก Webometrics 2021 (January)

สรุปผลการจัดอันดับ University Ranking ประจำปี 2021
ตามที่มีการจัดอันดับ University Web Ranking ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก โดยองค์กรที่ทำการจัดประกอบด้วย Webometrics
ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับการจัดอันดับประจำปี 2021 โดยมีรายละเอียดดังนี้

การจัดอันดับโดย Webometrics (http://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand)

• มทร.ธัญบุรี ได้อันดับที่ 36 ของประเทศ
• มทร.ธัญบุรี ได้อันดับที่ 2 ของกลุ่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
(อีสาน[25],ธัญบุรี[36], ล้านนา[41], ตะวันออก[44], สุวรรณภูมิ[49], รัตนโกสินทร์[50], พระนคร[51], ศรีวิชัย[58], กรุงเทพ[65])
• มทร.ธัญบุรี ได้อันดับที่ 7 ของประเทศในกลุ่ม มหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ (ไม่รวม AIT)
ในปีงบประมาณ 2564 ได้มีการประกาศผลการจัดอันดับของ Webometrics ในรอบเดือน มกราคม 2564 ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ครองอันดับ 2 ของกลุ่มราชมงคล และอันดับที่ 36 ของมหาวิทยาลัยภายในประเทศไทย