ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
สาขาอุตสาหกรรมการบริการการบิน คณะศิลปศาสตร์

ครั้งที่ 3/2563

ด้วยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสงค์จะรับสมัครเพื่อเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 3/2563 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัครและหน่วยงานที่สังกัด
ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา (รายละเอียดของตำแหน่งปรากฏแนบท้ายประกาศนี้) วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 31,500 บาท วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 26,250 บาท
ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานด้านภาระงานสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการและงานทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม หรืองานอันใดที่กำหนดให้เป็นภาระงานตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี เรื่องหลักเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย

กำหนดการรับสมัครคัดเลือกระหว่าง วันที่ 8 ธันวาคม 2563 – 26 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบใน วันที่ 3 มีนาคม 2564
ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สำนักงานคณบดีชั้น 2 งานบุคลากร

ทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน)  ใน วันอังคารที่  9  มีนาคม  2564     เวลา 9.30-11.30 น.
การประกาศรายชื่อ ผู้ที่ผ่านการสอบภาคความรู้ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน)  ใน วันพฤหัสบดีที่ 11  มีนาคม  2564  เวลา 10.30 น. ผ่านทางเว๊บไซต์ของคณะศิลปศาสตร์
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ใน วันจันทร์ที่ 15  มีนาคม  2564     เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 9 ชั้น  คณะศิลปศาสตร์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

20200113-ระเบียบการสอบพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ปี 63 วันที่ 9 พ.ย. 63 (103.7 KiB, 48 downloads)

20200113-เกณฑ์ภาษาอังกฤษ มทร.ธัญบุรี 2562 (1) (1.8 MiB, 31 downloads)

20200113-พม.สเปคสายวิชาการสาขาการบิน 28 ต.ค. 63 (119.4 KiB, 38 downloads)