ประกาศ การประกวดออกแบบโปสเตอร์ และคลิปวีดีโอ หัวข้อ “การรณรงค์การเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา”

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง การประกวดออกแบบโปสเตอร์ และคลิปวีดีโอ
หัวข้อ “การรณรงค์การเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา”

ด้วยสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำหนดจัดกิจกรรมเลือกตั้ง สมาชิกสภานักศึกษา
และคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเลือกตั้งผ่านสื่อออนไลน์ด้วยการประกวดออกแบบโปสเตอร์ และคลิปวีดีโอ
โดยเผยแพร่การรณรงค์การเลือกตั้งผู้นำนักศึกษาผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook) ทาง Fan page  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กองพัฒนานักศึกษา สภานักศึกษา และองค์การนักศึกษา

เปิดรับสมัครและส่งไฟล์โปสเตอร์ และคลิปวีดีโอ ตั้งแต่วันที่ 10 – 26 มกราคม 2564 ทาง E-mail kampol_d@rmutt.ac.th หรือส่งแผ่นไฟล์ผลงานโดยตรงที่ฝ่ายกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา 

  1. หัวข้อ : การรณรงค์การเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา 

ผู้เข้าประกวดต้องจัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หรือคลิปวีดีโอที่มีเนื้อหาส่งเสริม  การมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตยของนักศึกษา โดยโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หรือคลิปวีดีโออาจมีเนื้อหา หรือดำเนินเรื่องไปในลักษณะการเชิญชวนให้นักศึกษาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ให้มีความตระหนักถึงความสำคัญ  ของการเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา และการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง  

  1. คุณสมบัติผู้ส่งผลงานออกแบบโปสเตอร์ และคลิปวีดีโอเข้าร่วมการประกวด 

เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  และส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน ทั้งนี้ผลงานของผู้เข้าร่วมการประกวดมีสิทธิได้รับรางวัล  ที่มีมูลค่าสูงสุดให้เพียงรางวัลเดียว 

  1. เงินรางวัล 

3.1 ประเภทออกแบบโปสเตอร์ 

3.1.1 รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
3.1.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
3.1.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
3.1.4 รางวัลชมเชย (2 รางวัล) ทุนการศึกษา 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

3.2 ประเภทคลิปวีดีโอ 

3.2.1 รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
3.2.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
3.2.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
3.2.4 รางวัลชมเชย (2 รางวัล) ทุนการศึกษา 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

กองพัฒนานักศึกษาจะเริ่มเผยแพร่ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกและการพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาจากคณะกรรมการ ทาง Faccebook Fan Page
“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี” ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 18.00 น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา โทร 0 2549 3671

 

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ประกวดออกแบบโปสเตอร์และคลิปวีดีโอรณรงค์การเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา (233.5 KiB, 42 downloads)